Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową:  www.silvan-logistics.com. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie. ​

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych poprzez stronę internetową www.silvan-logistics.com. Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.​

Anonimowość

Internauci korzystający z naszej bazy pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszej strony. Ponadto Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Strona internetowa: www.silvan-logistics.com. wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez portal pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie i mają jedynie ułatwiać korzystanie ze strony www.silvan-logistics.com. Strona wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszej strony.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Firma Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza informacje z różnych ogólnodostępnych źródeł (takich jak internet czy giełdy transportowe), jak też z otrzymywanej korespondencji biznesowej, tworząc swoją bazę danych. Wśród tych danych mogą pojawić się takie, które są danymi osobowymi na gruncie nowego prawa w Unii Europejskiej, czyli tak zwanego RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zgodnie z RODO musimy poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych – bez względu na to, czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też z innych źródeł. Ponieważ mamy Państwa adres mailowy lub numer telefonu, zakładamy, że jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych.

W związku z tym informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych (dalej: “Administrator”) jest Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. K. NIP 783-176-32-82
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ul. gen. T. Kutrzeby 16g/124, 61-719 Poznań
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
  a.wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 4. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zleceń transportowych, zlecanych Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. K., obsługi innych produktów, oferowanych przez Silvan Logistics Sp. z o.o., jak również do celów statystycznych.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na przykład: otrzymane zlecenia transportowe, zapytania handlowe, oferty handlowe, giełdy transportowe.
 7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 8. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 9. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia transportowego.
 10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
  a. dostępu do Państwa danych osobowych,
  b. sprostowania Państwa danych osobowych,
  c. usunięcia Państwa danych osobowych,
  d. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e. przeniesienia Państwa danych osobowych,

jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.

 1. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami

Aplikuj do oferty pracy

  Wyślij swoje CV

   Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności
   Akceptuję